AIA CI SuperCare 20/99

คุ้มครองยาวนานถึงอายุ 99 ปี ครอบคลุมโรคร้ายแรงระดับต้นถึงระดับปานกลาง รวม 18 โรค/การรักษา และครอบคลุมโรคร้ายแรงระดับรุนแรง 44 โรค/การรักษา ด้วยเบี้ยประกันภัยคงที่ตลอดสัญญา

ระยะเวลาคุ้มครอง

ตลอดชีพ (ถึงอายุ 99 ปี)

ช่วงอายุผู้ขอเอาประกันภัย

15 วัน - 65 ปี

สนใจซื้อประกัน

กรอกข้อมูลไว้เพื่อให้เราติดต่อกลับได้เลยค่ะ