AIA Annuity Sure

ตัวช่วยวางแผนทางการเงิน ที่คุณสามารถเลือกแผนการชำระเบี้ยฯ ได้ถึง 2 แบบ เพื่อให้เหมาะสมกับแผนการเงินของคุณ ช่วยให้คุณมีเงินประจำไว้ใช้ยามเกษียณ ช่วยคลายกังวลกับค่าใช้จ่าย และใช้ชีวิตในวัยเกษียณได้อย่างสำราญ

ระยะเวลาคุ้มครอง

จนถึงอายุ 90 ปี

ช่วงอายุผู้ขอเอาประกันภัย

“แบบชำระเบี้ยประกันภัย 9 ปี : อายุ 20 – 50 ปี” และ
“แบบชำระเบี้ยประกันภัยจนถึงอายุ 60 ปี : อายุ 20 – 55 ปี”

สนใจซื้อประกัน

กรอกข้อมูลไว้เพื่อให้เราติดต่อกลับได้เลยค่ะ