AIA Legacy Prestige Plus

ประกันชีวิตที่เลือกกำหนดระยะเวลาชำระเบี้ยได้ เพื่อส่งมอบทรัพย์สินให้ลูกหลานในวันที่คุณจากไป

ระยะเวลาคุ้มครอง

ตลอดชีพ (ถึงอายุ 99 ปี)

ช่วงอายุผู้ขอเอาประกันภัย

15 วัน - 75 ปี

สนใจซื้อประกัน

กรอกข้อมูลไว้เพื่อให้เราติดต่อกลับได้เลยค่ะ