AIA Senior Happy

ถึงอายุจะเยอะก็ทำประกันได้ ไม่ต้องเป็นภาระของลูกหลาน ทำง่าย จ่ายสบาย ไม่ต้องตรวจสุขภาพ เบี้ยประกันคงที่ตลอดสัญญา เริ่มต้นเพียงวันละ 7 บาท*

ระยะเวลาคุ้มครอง

คุ้มครองถึงอายุ 90 ปี

ช่วงอายุผู้ขอเอาประกันภัย

50 - 70 ปี

สนใจซื้อประกัน

กรอกข้อมูลไว้เพื่อให้เราติดต่อกลับได้เลยค่ะ